Skip to main content

Algemene voorwaarden

Parkreglement

Terms & Conditions

PEPPA PIG World of Play Leidschendam (PPWoP) is een familie-attractie. Toegang zonder een kind jonger met een leeftijd t/m 8 jaar is niet toegestaan. Kinderen moeten worden begeleid door een verantwoordelijke volwassene van minstens 18 jaar oud. PPWoP behoudt zich het recht voor om zonder uitleg mensen de toegang te ontzeggen. Tickets die online of van tevoren zijn gekocht, kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, promotie of voucher. Ze kunnen ook niet worden ingewisseld voor (contant) geld. Ticket kunnen alleen in de vermelde attractie worden ingewisseld. PPWoP behoudt zich het recht voor om details/exposities/attracties/speelzones/horeca/character meet & greets zonder melding vooraf te wijzigen, sluiten, annuleren of verwijderen. De reden hiervoor kan technisch, operationeel of van andere aard zijn. Er kunnen onder deze omstandigheden geen restituties of kortingen worden gegeven. PPWoP en Merlin Entertainments Limited accepteren geen aansprakelijkheid voor reiskosten of andere uitgaven uit eigen zak als bovenstaande van toepassing is.

Alle tickets voor PPWoP en Merlin Entertainments Den Haag B.V, ongeacht of ze direct van PPWoP zijn gekocht, bij andere attracties van Merlin of bij een externe verkoper, zijn niet-restitueerbaar of overdraagbaar. Alle tickets met een vastgelegde datum en tijdsperiode voor een speelsessie zijn alleen geldig voor die specifieke periode. Deze boekingen kunnen niet worden overgedragen, maar bieden wel gegarandeerde toegang. Alle gasten zonder ticket of met een ticket zonder tijdsperiode hebben geen gegarandeerde toegang als de attractie uitverkocht is. Aanvullende voorwaarden voor de jaarkaart zijn hieronder te vinden bij punt 21.

Tickets gekocht via een partner of externe verkoper, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, ANWB, Albert Heijn, Plus, Social Deal, hebben een speciale beschikbaarheid die losstaat van de reguliere tickets direct gekocht bij PPWoP. Het kan voorkomen dat er nog reguliere tickets beschikbaar zijn, maar dat de gereserveerde tijdsloten voor externe verkopers zijn volgeboekt. PPWoP en Merlin Entertainments Limited zijn niet aansprakelijk voor het niet mogelijk maken van een bezoek op een gewenste datum als deze is volgeboekt en voor gemaakte reiskosten of andere uitgaven uit eigen zak. Tickets gekocht via Albert Heijn moeten op dezelfde dag worden verzilverd. Het is niet mogelijk om tickets uit dezelfde bestelling op een verschillende dag te gebruiken.  

PPWoP en Merlin Entertainments Limited zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen in onze ruimtes en accepteren geen aansprakelijkheid voor reiskosten of andere uitgaven uit eigen zak.

Alle toegang is gebaseerd op het feit dat de gasten de spelregels (die bij de ingang van en in de attractie zijn weergegeven) opvolgen (punt 17). Alle kinderen onder de 8 jaar moeten op elk moment worden begeleid door een verantwoordelijke volwassene van minimaal 18 jaar oud. Kinderen mogen op geen enkel moment zonder toezicht worden achtergelaten. Om hygiënische redenen moeten alle gasten schoenen en antislipsokken dragen. In sommige delen van de attractie moeten de schoenen worden uitgetrokken. PPWoP is niet verantwoordelijk voor toezicht op de kinderen. Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen kinderen en PPWoP aanvaart geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte kinderen. 

Boekingsvoorwaarden

 1. Het maken van je boeking: De leider van de groep moet op basis van deze boekingsvoorwaarden voor het boeken gemachtigd zijn door alle personen die in de boeking worden genoemd en door hun ouders of verzorgers voor alle deelnemers die tijdens het boeken jonger dan 18 jaar zijn. De leider van de groep moet minstens 18 jaar oud zijn tijdens het boeken. Alle boekingen moeten online via the website worden gedaan. Aan het einde van het boekingsproces wordt je gevraagd om te bevestigen dat je onze boekingsvoorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord gaat. Je boeking wordt bevestigd via een e-ticket en we bevestigen je boeking via e-mail. De bevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat je tijdens het boeken hebt verstrekt. Als je echter een spam-filter in je e-mailaccount hebt, is het mogelijk dat de e-mail niet bij je aankomt. PPWoP is niet aansprakelijk bij het invoeren van een foutief e-mailadres. 

Je e-mail-voucher dient als betalingsbewijs voor je ticket voor de attractie. Je moet de bevestigingsmail meenemen, anders word je mogelijk niet toegelaten. Controleer je boekingsbevestiging zorgvuldig zodra je deze ontvangt. Neem onmiddellijk contact met ons op als bepaalde informatie op de bevestiging incorrect of incompleet lijkt. Het is namelijk mogelijk dat deze later niet meer gewijzigd kan worden.

Zorg dat je op tijd voor je speelsessie arriveert. Als je dat niet doet, kan dat tot verlies van je boeking leiden. Let op: er kan een rij zijn tijdens drukke periodes, ook kunnen er files ontstaan rondom de locatie. 

 1. Betaling: volledige betaling is vereist tijdens het boeken.
 2. Jouw contract met Merlin Entertainments Den Haag B.V: er komt een bindend contract tussen ons tot stand op het moment dat je op de laatste pagina van de procedure voor boekingsbevestiging een boekingsreferentie ontvangt. Dit contract en alles wat daaruit voortvloeit is onderworpen aan lokale Nederlandse wetgeving.
 3. De kosten van je ticket(s): we behouden ons het recht voor om fouten in getoonde en bevestigde prijzen te corrigeren. We zullen dit doen zodra we de fout aantreffen. Je ontvangt een totaalprijs voor je ticket(s), die je wel of niet kunt accepteren voordat je je boeking bevestigt. Alle finale prijzen zijn voor boeking vooraf en zijn inclusief btw.
 4. Wijzigingen door jou: zodra een boekingsreferentie is uitgegeven, is het niet mogelijk om je boeking te wijzigen of over te dragen.
 5. Annulering door jou: Als jij of een deelnemer aan je bezoek je boeking moet annuleren nadat deze is bevestigd, moet de leider van de groep dit direct aan ons of aan de externe boekingsagent melden. Transacties via ons zijn niet-restitueerbaar. Bij vragen, rechtstreeks contact opnemen met PPWOPleidschendam@merlinentertainments.biz
 6. Wijzigingen en annuleringen door ons: zo nu en dan moeten we wijzigingen aanbrengen, fouten herstellen en andere details wijzigen (zowel voor als nadat boekingen zijn bevestigd) en moeten we bevestigde boekingen annuleren. We behouden ons het recht voor om dit te doen. Als we een significante wijziging moeten doen of moeten annuleren, zullen we je dit zo snel mogelijk vertellen. Als er voor vertrek geen tijd is om dit te doen, zullen we je de keuze uit de volgende opties aanbieden:

(a) de gewijzigde arrangementen accepteren

(b) een alternatief aanbod voor een ticket van ons kopen. Als de gekozen alternatieve datum goedkoper dan de originele datum is, zullen we het verschil terugbetalen. Als het duurder is, vragen we je niet om bij te betalen

(c) annuleren of de annulering accepteren. In dit geval ontvang je een volledige restitutie van alles wat je ons betaald hebt.

Let op: de bovenstaande opties zijn niet beschikbaar als het om een kleine wijziging gaat. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid voor belangrijke wijzigingen en annuleringen beperkt tot het aanbieden van de bovenstaande opties. We betreuren het dat we geen uitgaven, kosten of verliezen kunnen betalen die het gevolg zijn van een wijziging of annulering.

 1. Overmacht: behalve waar expliciet in deze boekingsvoorwaarden aangegeven, betreuren we het dat we geen aansprakelijkheid kunnen accepteren en geen compensatie kunnen betalen als het uitvoeren of prompt uitvoeren van onze contractuele verplichtingen wordt verhinderd of aangetast door overmacht of als je op andere wijze schade of verlies lijdt (zoals in meer details omschreven in clausule 9 (1) hieronder) als gevolg van overmacht. In deze boekingsvoorwaarden betekent “overmacht” elke gebeurtenis die wij of de leverancier van de betreffende dienst(en) zelfs met alle nodige zorgvuldigheid niet konden voorzien of voorkomen. Deze gebeurtenissen zijn onder andere oorlogsdreiging, rellen, burgertwisten, terroristische activiteiten of de dreiging van terroristische activiteit, arbeidsconflicten, natuurrampen of nucleaire rampen, slechte weersomstandigheden, brand en alle andere soortgelijke gebeurtenissen waarover we geen controle hebben.
 2. Onze aansprakelijkheid ten opzicht van jou

(1) We beloven ervoor te zorgen dat de arrangementen voor tickets die we als onderdeel van ons contract hebben afgesproken om te maken, aanbieden of uitvoeren, met redelijke bekwaamheid en zorg zullen worden gemaakt, uitgevoerd of aangeboden. Dit betekent dat (onderhevig aan deze boekingsvoorwaarden) we de verantwoordelijkheid zullen accepteren als je bijvoorbeeld de dood vindt, gewond raakt of als je contractueel vastgelegde arrangementen tekortschieten of niet zoals beloofd worden aangeboden als gevolg van het feit dat wij, onze werknemers, vertegenwoordigers of leveranciers geen redelijke bekwaamheid en zorg tonen in het maken, uitvoeren of aanbieden van je contractueel vastgelegde arrangementen (zoals van toepassing). Let op: het is jouw verantwoordelijkheid om te bewijzen dat er geen redelijke bekwaamheid en zorg is getoond als je een claim tegen ons wilt indienen. Daarnaast zullen we alleen verantwoordelijk zijn voor wat onze werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers wel of niet doen als ze op dat moment handelen binnen het kader van hun werkverband (voor werknemers) of het werk uitvoeren wat we ze hebben gevraagd te doen (voor vertegenwoordigers en leveranciers).

(2) We zijn niet verantwoordelijk voor verwondingen, ziekte, dood, verlies (bijvoorbeeld verlies van plezier) of ontstane schade, waaronder leed, ongemak of angst tijdens de ervaring, uitgaven, kosten of claims van welke andere aard dan ook die voortkomen uit een van het volgende:

opzettelijke handeling(en) van de betroffen perso(o)n(en) of een lid van hun groep of

opzettelijke handeling(en) van een externe partij die geen relatie heeft met het aanbieden van je bezoek en die niet te voorzien of vermijden waren, of

overmacht zoals vastgelegd in clausule 8.

(3) Let op: we kunnen geen verantwoordelijkheid accepteren voor diensten die geen onderdeel van ons contract uitmaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanvullende diensten of faciliteiten die een leverancier je belooft te bieden, waarbij deze diensten of faciliteiten niet in onze brochure worden genoemd en waarvan we niet hebben afgesproken om deze aan te bieden.

(4) De beloftes die we je doen over de diensten waarover we hebben afgesproken om deze aan te bieden of te regelen als onderdeel van ons contract zullen worden gebruikt als de basis om te beslissen of de betreffende diensten op de juiste manier zijn geleverd.

(5) Let op: we kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor schade, verlies, uitgaven of andere bedragen (1) waarvan we op basis van de door jou aangeboden informatie over je boeking (voor deze te accepteren) niet hadden kunnen weten dat je deze zou lijden of hebben als we ons contract met je zouden verbreken of (2) die niet resulteren uit de contractbreuk of een andere fout door onszelf of onze werknemers of, voor zover we voor hen verantwoordelijk zijn, onze leveranciers. Daarnaast kunnen we ook geen aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen accepteren.

(6) Je moet ons en onze verzekeraars alle assistentie bieden die we redelijkerwijs van je vragen. Je moet ons en de leverancier ook over je claim of klacht op de hoogte brengen zoals uitgelegd in clausule 12 hieronder. Als je hierom wordt gevraagd, moet je je rechten ten opzichte van de leverancier of de verantwoordelijke aan ons of onze verzekeraars overdragen (als de betroffen persoon jonger dan 18 jaar is, moeten de ouders of verzorgers dat doen). Je moet er ook mee akkoord gaan om volledig met ons en onze verzekeraars samen te werken om eventuele overgedragen rechten uit te oefenen".

 1. Klachten en problemen: In het onwaarschijnlijke geval dat je een reden hebt om een klacht over een ervaring in te dienen of een probleem hebt gehad tijdens je bezoek aan de attractie, moet je de leverancier van de betreffende dienst(en) direct informeren. Een mondelinge melding moet ook zo snel mogelijk schriftelijk worden gedaan. Zolang we niets over een probleem of klacht weten, kunnen we niet beginnen met het oplossen hiervan. Je moet naar ons Guest Experience Team bij de bezochte attractie schrijven, binnen 28 dagen na het einde van het bezoek aan de attractie. Je moet ook je boekingsreferentie en de volledige details over je klacht vermelden. Voor alle klachten en claims die niet de dood, persoonlijke verwondingen of ziekte tot gevolg hebben, kunnen we helaas geen aansprakelijkheid accepteren als je klacht of claim niet volledig in overeenstemming met deze clausule is.
 2. Jouw verantwoordelijkheden: boekingen worden geaccepteerd met het idee dat alle reizende personen normaal gesproken een goede gezondheid hebben en aan de fysieke eisen van de attractie kunnen voldoen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle leden van je groep voor vertrek over de noodzakelijke reis- en gezondheidsdocumenten beschikken. We kunnen geen aansprakelijkheid of bijbehorende kosten accepteren als je toegang tot het transportmiddel of het land waarin de attractie zich bevindt wordt geweigerd omdat je niet de juiste documentatie bij je hebt.
 3. Voorwaarden voor leveranciers: veel van de diensten die deel van je bezoek uitmaken, worden aangeboden door onafhankelijke leveranciers. Deze leveranciers bieden deze diensten aan in overeenstemming met hun eigen algemene voorwaarden. Sommige van deze algemene voorwaarden beperken mogelijk de aansprakelijkheid van de leverancier ten opzichte van jou, meestal in overeenstemming met de toepasselijke internationale conventies (zie clausule 9 (3)). Kopieën van de relevante onderdelen van deze algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar bij de betreffende leverancier.
 4. Speciale verzoeken en medische problemen: als je een bijzonder verzoek hebt, moet je ons daar op het moment van het boeken van op de hoogte stellen. We zullen proberen om alle redelijke verzoeken aan de betreffende leverancier door te geven, maar we kunnen helaas niet garanderen dat aan alle verzoeken voldaan zal worden. Als er niet aan speciale verzoeken wordt voldaan, betekent dit geen contractbreuk van onze kant. De bevestiging dat een speciaal verzoek is genoteerd, doorgegeven aan de leverancier of genoteerd op je bevestigende factuur of andere documentatie, is geen bevestiging dat er aan het verzoek voldaan zal worden. Tenzij en totdat ze specifiek bevestigd zijn, zijn alle speciale verzoeken afhankelijk van de beschikbaarheid.
 5. Monitoren en opnemen van gesprekken: als onderdeel van ons doorlopende inspanningen om je van het hoogste niveau dienstverlening te voorzien, is het mogelijk dat we je gesprek voor trainingsdoeleinden monitoren en opnemen.
 6. Routebeschrijvingen: Zorg ervoor dat je de routebeschrijving naar de attractie hebt; standaardaanwijzingen zijn ook beschikbaar op de e-mailvoucher. Routebeschrijvingen moeten in combinatie met een up-to-date kaart worden gebruikt.
 7. Parkeren: bekijk de parkeermogelijkheden van de Westfield Mall of the Netherlands. 
 8. Spelregels: gasten moeten te allen tijd de spelregels van PPWoP respecteren. Als er wordt gezien dat gasten deze regels niet opvolgen en voor zichzelf of anderen een risico op verwonding of overtreding vormen, zullen ze worden gevraagd de attractie te verlaten. Alle kinderen onder de 18 jaar moeten op elk moment worden begeleid door een verantwoordelijke volwassene. Kinderen mogen op geen enkel moment zonder toezicht worden achtergelaten. Alle spelregels zijn te vinden bij de ingang van de attractie en op diverse locaties in de attractie. 
 9. PEPPA PIG World of Play algemene voorwaarden voor tickets: Alle tickets met een vastgelegde datum en tijdsperiode voor een speelsessie zijn alleen geldig voor die specifieke periode. Deze boekingen kunnen niet worden overgedragen, maar bieden wel gegarandeerde toegang. Alle gasten zonder ticket of met een ticket zonder tijdsperiode beschikken niet over gegarandeerde toegang als de attractie uitverkocht is.
 10. Hygiëne: Om hygiënische redenen moeten alle gasten schoenen en antislipsokken dragen. In sommige delen van de attractie moeten de schoenen worden uitgetrokken.
 11. Verjaardagsfeestjes: verjaardagsfeestjes moeten minstens twee weken voor het feestje worden geboekt. 100% betaling van de boeking voor het feestje is vereist om de boeking te voltooien. Alle boekingen worden alleen via onze website gedaan. Alle aanvullende items die na de initiële boeking worden toegevoegd, moeten voor de datum van je feestje worden betaald. Als dit niet gebeurt, riskeer je annulering zonder restitutie of verzetten van de datum. Alle boekingen van feestjes zijn niet-restitueerbaar, maar boekingen kunnen mogelijk wel naar eigen inzicht van het management worden verzet naar een alternatieve datum/tijd. Eventuele gepersonaliseerde aanvullende items zoals verjaardagstaarten kunnen niet worden geannuleerd of gerestitueerd.
 12. Jaarpassen: de standaardvoorwaarden voor tickets zijn ook van toepassing op Jaarpassen, naast de volgende voorwaarden;

Er is één Jaarpas per kind vereist. Deze Jaarpas kan niet aan andere personen worden overgedragen. Er is één volwassene (overdraagbaar) per Jaarpasbezoek toegestaan, als deze samen komt met het kind dat op de kaart wordt genoemd. Jaarpassen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Alle kinderen moeten bij elk bezoek worden begeleid door een verantwoordelijke volwassene van minimaal 18 jaar oud. Jaarpassen mogen alleen worden gebruikt door de persoon waarvan de foto en details op de Jaarpas staan. De standaard openingstijden en tijden voor laatste entree zijn van toepassing op alle Jaarpassen. Bij elk bezoek is een reservering vereist om toegang te garanderen. Onmiddellijke toegang is niet gegarandeerd en je kunt worden gevraagd om op een later tijdstip of andere datum terug te komen als de attractie zijn capaciteit heeft bereikt. Daarnaast heeft elk tickettype zijn eigen hoeveelheid beschikbare plaatsen. Zo heeft iedereen even veel kans om een bezoek te reserveren. Het kan zijn dat de tijdsloten voor Jaarpassen vol zitten en er nog reguliere tickets te verkrijgen zijn. Jaarpassen zijn alleen geldig tijdens de standaardopeningstijden en niet tijdens evenementen waarvoor aparte tickets nodig zijn.

Breng je Jaarpas bij elk bezoek mee samen met een geldige reservering. Ondanks het feit dat de gegevens van jou als Jaarpashouder geregistreed staan, wordt de toegang geweigerd als je de Jaarpas en reservering niet kan tonen. Een Jaarpas is alleen geldig wanneer deze wordt gebruikt en/of gepresenteerd door de daarop vermelde Jaarpashouder; de pas moet een duidelijke foto bevatten met een werkelijke gelijkenis met de vermelde Jaarpashouder en moet binnen de geldigheidsperiode zijn. Kopieën van een Jaarpas worden niet geaccepteerd bij de attracties en PPWoP behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht personen de toegang te weigeren die proberen een niet originele Jaarpas te gebruiken, zonder enige compensatie te bieden. Het gebruik of gepoogde gebruik van een Jaarpas in overtreding van deze voorwaarden of de regels van de betreffende attractie zal leiden tot het annuleren van de Jaarpas zonder restitutie en/of compensatie.

PPWoP behoudt zich volledig naar eigen inzicht het recht voor om de openings- en sluitingsdata van de attractie te wijzigen en om alle of bepaalde delen van de speelruimtes, evenementen, faciliteiten of Character meet & greets te sluiten, verwijderen of annuleren om diverse redenen, waaronder technische redenen, gezondheidsredenen, veiligheids- en/of operationele redenen of vanwege speciale evenementen of privéfuncties. In deze situaties is er geen restitutie en/of compensatie mogelijk. 

Er wordt een administratieve toeslag van €10 in rekening gebracht voor het opnieuw uitgeven of (elektronisch) versturen van een verloren of beschadigde Jaarpas. Het opnieuw uitgeven van een gestolen Jaarpas is ook onderhevig aan de toeslag van €10, tenzij de houder PPWoP tijdens het verzoek om de Jaarpas opnieuw uit te geven een relevante aangifte kan verstrekken.
Bij een opwaardering van een Zilveren naar een Gouden Jaarpas blijft de eerste, oorspronkelijke, einddatum van de Zilveren Jaarpas staan. Na het verlopen van deze datum kan een nieuwe Jaarpas tegen de dan geldende prijzen en voorwaarden worden afgesloten. 

PPWoP is gerechtigd, volledig naar eigen inzicht, om de prijs voor haar Jaarpas op elk gewenst moment en om elke gewenste reden te wijzigen. PPWoP kan ook om elke willekeurige reden van tijd tot tijd aanbiedingen of promoties voor de aanschaf van een Jaarpas aanbieden, online of via externe kanalen. Let op: PPWoP biedt geen prijsgarantie voor de te betalen prijs voor de Jaarpas. Als PPWoP de te betalen prijs voor haar Jaarpas wijzigt, zullen de Jaarpashouders daarover via de website op de hoogte worden gebracht. Om alle twijfel te vermijden: prijswijzigingen zijn niet retroactief van toepassing op bestaande Jaarpassen. Bij prijsverlaging van de Jaarpas blijft de prijs van datum van aankoop van toepassing. PPWoP neemt geen reeds verkochte Jaarpassen, reguliere tickets of het 5x Toegang Ticket retour. 

PPWoP behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen door Jaarpashouders minstens 30 dagen van te voren schriftelijk, via de website, van deze wijzigingen op de hoogte te stellen, gebruikmakend van de gegevens die door de Jaarpashouder zijn verstrekt bij het aanschaffen van de Jaarpas, en door een melding van deze wijzigingen te maken op de pagina met algemene voorwaarden op de website. Controleer de website dus regelmatig op wijzigingen. Als je de gewijzigde voorwaarden niet accepteert, kan dit ons vermogen beïnvloeden om je bepaalde producten en diensten aan te bieden. In deze situatie is er geen restitutie en/of compensatie mogelijk. 

PEPPA PIG World of Play Leidschendam
Jasmijn 13
2262 AN, Leidschendam

 

Bekijk hier het parkreglement

 

Parkreglement
Health